GLADSTONE SPORTFISHING CLUB STATS

GLADSTONE SPORTFISHING CLUB STATS

2022 RESULTS

01

2022 ESTUARY TAGGING BY SPECIES

Breakdown of estuary species based results in 2022
02

2022 FRESHWATER TAGGING BY SPECIES

Breakdown of freshwater species based results in 2022
03

2022 INSHORE TAGGING BY SPECIES

Breakdown of inshore species based results in 2022
04

2022 ESTUARY TAGGING BY LOCATION

Breakdown of estuary location based results in 2022
05

2022 FRESHWATER TAGGING BY LOCATION

Breakdown of freshwater location based results in 2022
06

2022 INSHORE TAGGING BY LOCATION

Breakdown of inshore location based results in 2022

2021 RESULTS

01

2021 ESTUARY TAGGING BY SPECIES

Breakdown of estuary species based results in 2021
02

2021 FRESHWATER TAGGING BY SPECIES

Breakdown of freshwater species based results in 2021
03

2021 INSHORE TAGGING BY SPECIES

Breakdown of inshore species based results in 2021
04

2021 ESTUARY TAGGING BY LOCATION

Breakdown of estuary location based results in 2021
05

2021 FRESHWATER TAGGING BY LOCATION

Breakdown of freshwater location based results in 2021
06

2021 INSHORE TAGGING BY LOCATION

Breakdown of inshore location based results in 2021

2020 RESULTS

01

2020 ESTUARY TAGGING BY SPECIES

Breakdown of estuary species based results in 2020
02

2020 FRESHWATER TAGGING BY SPECIES

Breakdown of freshwater species based results in 2020
03

2020 INSHORE TAGGING BY SPECIES

Breakdown of inshore species based results in 2020
04

2020 ESTUARY TAGGING BY LOCATION

Breakdown of estuary location based results in 2020
05

2020 FRESHWATER TAGGING BY LOCATION

Breakdown of freshwater location based results in 2020
06

2020 INSHORE TAGGING BY LOCATION

Breakdown of inshore location based results in 2020